April 15, 2024

กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ 60 ปี

1 min read

กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ 60 ปี

  • สหกรณ์มอบ “ทุนเรือนหุ้น” มูลค่า 10,000 บาท
  • ปีที่เกษียณอายุราชการ 60 ปี มอบ “ทุนเรือนหุ้น”
  • จำนวน 500 หุ้น มูลค่า 5,000 บาท
  • ปีที่ 2 – ปีที่ 5 “ทุนเรือนหุ้น” จำนวน 100 หุ้น มูลค่า 1,000 บาท
  • ทุก ๆ ปี รวม 5 ปี มูลค่า 5,000 บาท

 

Share this :