April 15, 2024

Mission

พันธกิจ (Mission)

  1. เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์และสามารถพึ่งพาตนเองได้
  2. พัฒนาสหกรณ์และสร้างประโยชน์ให้เป็นที่ยอมรับแก่ชุมชนและสังคมตามหลักธรรมาภิบาล
  3. ให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เสริมสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  5. เสริมสร้างให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสหกรณ์ร่วมกัน

 

Share this :