September 30, 2022

General

1 min read

ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นสหกรณ์สำหรับสมาชิก สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกได้ง่ายๆในมือถือของตนเอง สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลเงินฝาก และเงินกู้ทุกประเภทของสมาชิกได้ สมาชิกสามารถตรวจสอบภาระการค้ำประกันของตนเองได้ สมาชิกสามารถดูใบเสร็จการรับชำระเงินงวดสหกรณ์ประจำเดือนได้ สแกนคิวอาร์โค้ดดาวโหลดฟรี เฉพาะระบบแอนดรอย (ระบบ IOS อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติจากระบบ) หรือค้นหา สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ใน PLAY STORE รหัสเข้าระบบครั้งแรกสอบถามสหกรณ์เพื่อเข้าระบบ  เปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองในแอพพลิเคชั่น

1 min read

ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสหกรณ์ฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสหกรณ์  ผู้ประกอบการหรือบุคคลท่านใดสนใจจะยื่นซองประกวดราคาสามารถดาวโหลดรายละเอียดเพื่อพิจารณาได้ในช่อง DOCUMENTS/FROM (ดาวโหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ) ทางเวปไซต์ www.chiangraipsc.com

1 min read

บรรยากาศการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นการประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 51 ทดแทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 50 ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมีการเลือกตั้งทดแทนจำนวน 7 ท่าน จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ด้วยค่ะ