April 15, 2024

Vision

วิสัยทัศน์ (Vision)

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย จำกัด

เป็นสหกรณ์ที่มีความมั่นคง ช่วยเหลือสมาชิก
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสมาชิกและสังคม
โดยยึดมั่นอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์

 

 

Share this :