February 1, 2023

บรรยากาศการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

1 min read

บรรยากาศการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นการประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 51 ทดแทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 50 ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมีการเลือกตั้งทดแทนจำนวน 7 ท่าน จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ด้วยค่ะ

Share this :