October 17, 2021

News

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

บรรยาการศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมร้านเอกโอชา เชียงราย ขอขอบพระคุณผู้แทนสมาชิกทุกท่านที่ทำให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผ่านไปได้ด้วยดี  

ประกาศ เรื่อง การรับเพิ่มหุ้น ประจำปี 2563

เรียนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน -  สอ.ตร.เชียงราย จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 -  ปันผล 7.75% เฉลี่ยคืน 18.70% -  การเปิดซื้อหุ้น ซื้อได้ไม่เกินเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนปี 2563 กำหนดการเปิดซื้อหุ้น 1...

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 63

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สหกรณ์ได้ทำการสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์โดยมี พลตำรวจตรีสำเนา ศุกระกาญจน์ ประธานคณะอนุกรรมการรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ต.อ.พศวีร์ โชติเทียนชัยวัต กรรมการ และ พ.ต.อ.ประหยัด สิงสิน กรรมการ เป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบ ควบคุมข้อสอบและการสอบ...

แจ้งการงดให้กู้เงินทุกประเภทเพื่อปิดบัญชีงบประมาณ 2563

เรียน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เนื่องด้วยสหกรณ์ขอแจ้งงดการปล่อยสินเชื่อทุกประเภท สืบเนื่องจากเดือนกันยายน 2563 เป็นเดือนสิ้นสุดของปีบัญชีงบประมาณ ทางสหกรณ์จะได้ดำเนินการปิดบัญชีรับจ่าย และการเคลื่อนไหวทางการเงิน เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวกับงบกระแสเงินสด  งบการเงิน งบกำไรขาดทุน ซึ่งจะนำไปสู่การประชุมใหญ่สามัญประจำปี การจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกได้อย่างรวดเร็ว  ฝ่ายจัดการสหกรณ์ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49 ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 5...