January 20, 2022

Service

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

บรรยาการศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมร้านเอกโอชา เชียงราย ขอขอบพระคุณผู้แทนสมาชิกทุกท่านที่ทำให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผ่านไปได้ด้วยดี  

กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ 60 ปี

กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ 60 ปี สหกรณ์มอบ “ทุนเรือนหุ้น” มูลค่า 10,000 บาท ปีที่เกษียณอายุราชการ 60 ปี มอบ “ทุนเรือนหุ้น” จำนวน 500 หุ้น มูลค่า 5,000 บาท ปีที่...

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสหกรณ์

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสหกรณ์ ประเภทเงินฝากของสหกรณ์ เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี