December 4, 2023

chiangrai psc

1 min read

บรรยาการศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมร้านเอกโอชา เชียงราย ขอขอบพระคุณผู้แทนสมาชิกทุกท่านที่ทำให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผ่านไปได้ด้วยดี  

1 min read

เรียนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน -  สอ.ตร.เชียงราย จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 -  ปันผล 7.75% เฉลี่ยคืน 18.70% -  การเปิดซื้อหุ้น ซื้อได้ไม่เกินเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนปี 2563 กำหนดการเปิดซื้อหุ้น 1...